Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa

Młodzieżowa Orkiestra Dęta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, są zapisami koncertów muzycznych- znajdują się zdjęcia bez podpisów

Wyłączenia:
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Basiński, darekbasinski@hotmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 603999611. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w Rostarzewie to siedziba Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Do budynku przy ul. Szkolnej 7 można dostać się pokonując schody zewnętrzne prowadzące na kondygnację parteru. Jest to zabytkowy budynek, schody są też zbyt strome aby skorzystać z wyjścia alternatywnego. Na piętro prowadzi klatka schodowa złożona z dwóch ciągów. Brak windy w budynku. Korytarze są niewielkie, większy dolny i mały górny. Brak platform, pochylni itp. Rakoniewicki Ośrodek Kultury korzysta tylko z pierwszego piętra budynku. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych, jednak istnieje możliwość zaparkowania tuż przed wejściem do budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym bądź psem przewodnikiem. Od dnia 23.03.2021 istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (nie później niż 3 dni).

Skip to content